Konkurs na partnerów projektu

Konkurs przeprowadzony jest w trybie określonym w art. z art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Karta informacyjna

Przedmiot ogłoszenia:

Konkurs na partnerów do realizacji projektu w ramach poddziałania 8.3.1 RPO Województwa Małopolskiego „Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji” pod roboczym tytułem „Twój biznes – Twoja przyszłość II”

Opis sprawy/zadania:

AGH w Krakowie ogłasza konkurs na partnerów do realizacji projektu pn. „Twój biznes – Twoja przyszłość II” (TBTP II).

 

Konkurs przeprowadzony jest w trybie określonym w art. z art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Informacje o konkursie wraz z Regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej www.aip.agh.edu.pl w zakładce Aktualności.

 

Celem organizowanego konkursu jest wyłonienie Partnerów na rzecz utworzenia partnerstwa do wspólnej realizacji Projektu pn. „TBTP II " (zwanego dalej Projektem).

 

Cel partnerstwa: podjęcie wspólnych działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Projektu w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągnięcie jego celu.

 

Celem Projektu jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorczego Małopolan.

Cel Projektu zostanie osiągnięty w szczególności poprzez:

 1. podjęcie wspólnych działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem programu szkoleń i konsultacji w zakresie zakładania działalności gospodarczej;
 2. wsparcie dotacyjne na założenie własnej firmy;
 3. coaching i nadzór po założeniu działalności gospodarczej;
 4. inne działania niezbędne do realizacji projektu.

 

Kogo dotyczy:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które spełnią poniższe wymogi:

 1. profil lub specyfika działania podmiotu jest zbieżna z założeniami projektu;
 2. podmiot prowadzi działalność w przedmiocie wsparcia przedsiębiorczości, w tym w środowisku akademickim;
 3. zadeklarują współpracę z Wnioskodawcą;
 4. dysponują zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do współpracy w ramach zakresu działań przewidzianych w projekcie.

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z regulaminem konkursu na partnera, przede wszystkim paragraf nr 5 

 

Formularze/wnioski do pobrania:

Regulamin do konkursu: https://www.fundusze.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP_08_03_01_IP_02_12_011_15/Regulamin_konkursu_8.3.1.pdf

Załącznik nr 1 – wzór oferty współpracy

Jednostka/osoba odpowiedzialna:

AGH w Krakowie

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Osoba Monika Banaszewska, , ul. Czarnowiejska 50b, Kraków

Miejsce składania dokumentów:

osobiście lub pocztą elektroniczną na adres:  ul. Czarnowiejska 50b, 30-054 Kraków w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00.

Termin załatwienia sprawy:

Termin konkursu od 23 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

Decyduje data wpływu oferty.

Podstawa prawna:

art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

----------------------------------------------------

Uwagi i dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować drogą mailową na adres: aip@agh.edu.pl

 

REGULAMIN KONKURSU NA PARTNERÓW DO REALIZACJI PROJEKTU POD ROBOCZĄ NAZWĄ „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRZYSZLOŚĆ II" (TBTP II)

 

§ 1

 1. Wnioskodawcą i Liderem Projektu pn „TBTP II" jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 2. Celem organizowanego konkursu jest wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji Projektu.
 3. Celem głównym partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań związanych z przygotowaniem
  i wdrożeniem Projektu w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągnięcie jego celów szczegółowych.
 4. Celem realizowanego Projektu jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorczego Małopolan. Cel Projektu zostanie osiągnięty w szczególności poprzez:
  1. podjęcie wspólnych działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem programu szkoleń i konsultacji w zakresie zakładania działalności gospodarczej;
  2. wsparcie dotacyjne na założenie własnej firmy;
  3. coaching i nadzór po założeniu działalności gospodarczej;
  4. inne działania niezbędne do realizacji projektu.

 

§ 2

 1. Nabór partnera do współpracy w ramach Projektu odbywa się w drodze otwartego konkursu.
 2. Nabór w ramach konkursu prowadzony będzie w terminie od 23.12.2015 r. do 15.01.2016 r.
 3. Konkurs ogłoszony zostanie na stronie internetowej www.pk.edu.pl w zakładce Aktualności.
 4. Niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami dostępny będzie na stronie internetowej wskazanej w ust. 3 oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Czarnowiejska 50b, Kraków w godzinach od 9.00 do 14.00.

§ 3

 1. Udział w Projekcie obejmuje następujące działania:

a)       Współpraca w zakresie opracowania zakresu projektu.

b)       Współpraca przy realizacji projektu.

c)        Udział w spotkaniach zespołu roboczego projektu.

d)       Inne działania niezbędne do realizacji projektu.

§ 4

 1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które spełnią poniższe wymogi:

a)       profil lub specyfika działania podmiotu jest zbieżna z zakresem projektu,

b)       podmiot prowadzi działalność w przedmiocie wsparcia przedsiębiorczości, w tym w środowisku akademickim

c)        zadeklarują współpracę z Wnioskodawcą na etapie przygotowania Projektu i wniosku aplikacyjnego,

d)       Dysponują zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do współpracy w ramach zakresu działań przewidzianych w projekcie.

 1. Do konkursu nie mogą przystępować podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240).

 

§ 5

 1. Podstawą przystąpienia do udziału w konkursie jest złożenie wypełnionej w języku polskim oferty współpracy w ramach Projektu w terminie wskazanym w § 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Wzór oferty współpracy stanowi załącznik nr 1 i jest wzorem obowiązującym w niniejszym konkursie.
 3. Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o współpracę w ramach Projektu musi dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie następujących dokumentów:

a)       Aktualny wyciąg z właściwego rejestru (jeśli dotyczy),

b)       Statut (jeśli dotyczy),

c)        Pisemną deklarację współpracy z Wnioskodawcą w trakcie przygotowania Projektu
i wniosku aplikacyjnego.

 

 

§ 6

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „TBTP II" osobiście w pok. nr w pok. 06, Kraków lub pocztą elektroniczną na adres aip@agh.edu.pl w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00.
 2. Oferty dostarczone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty
 4. Złożenie oferty nie gwarantuje udziału w realizacji Projektu.

 

§ 7

 

 1. Złożone oferty rozpatruje Komisja Konkursowa, składająca się z: Przewodniczącego, Członków oraz Sekretarza Komisji Konkursowej.
 2. Złożone oferty współpracy oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym.

§ 8

 1. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej zostanie utworzona lista kandydatów
  na Partnerów.
 2. Ostateczną decyzję o wyborze partnera oraz liczbie wybranych partnerów w Projekcie podejmuje Komisja Konkursowa.
 3. Od negatywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie wyboru oferty do współpracy w ramach otwartego naboru partnera do realizacji Projektu nie przysługuje odwołanie.
 4. Wyniki konkursu na nabór partnera zostaną ogłoszone, po podjęciu decyzji przez Komisję Konkursową
  w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
 5. Wybrane podmioty w terminie do 2 dni od ogłoszenia wyników zobowiązane są do podpisania w siedzibie Politechniki Krakowskiej uzgodnionego Listu Intencyjnego na rzecz realizacji Projektu.
 6. Odmowa podpisania przez wybrany podmiot Listu intencyjnego lub brak jego podpisania w terminie określonym w ust. 2 są równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w realizacji projektu.

Załączniki:

1. Wzór oferty współpracy

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oferta współpracy

(wzór)

 

1. Podmiot: (nazwa)

2. Deklarowany udział w projekcie: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

(rodzaje działań, deklarowane do realizacji przez partnera)

3. Posiadane doświadczenie w działalności w przedmiocie wsparcia przedsiębiorczości, w tym w środowisku akademickim realizacji projektów, a także realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, projektów partnerskich i projektów ponadnarodowych

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu)

………………………………………………………………………………………………………………….

deklaruję współpracę z Wnioskodawcą w trakcie przygotowania Projektu i wniosku aplikacyjnego.

Załączniki:

a) Aktualny wyciąg z właściwego rejestru (jeśli dotyczy).

b) Statut (jeśli dotyczy).